پروگرامِ گردهمآیی ها و اجتماعاتی مربوط به افغانستان [fr]

JPEG

ذیلاً پروگرامِ گردهمآیی ها و اجتماعات ... را که ارتباط با افغانستان دارد، دَونلود نمایید ؛ برنامه های مذکور در فرانسه دایر می گردد :

Word - 26 kb
Programme des manifestations en France (Mars-Avril)
(Word - 26 kb)

تاریخ نشر 29/03/2015

قسمت بالایی صفحه