پرونده : "حرفه های وابسته به شبکهء فرهنگی و همکاری"

حرفه های مربوط به شبکهء فرهنگی و همکاری فرانسه : درهر فصل تابستان ۳۰۰ پُست تعویضی

JPEG

شبکهء همکاری و فعالیت های فرهنگی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه دارای تقریباً ۶۰۰۰ مأمور بوده که از آنجمله ۲۶۰۰ تن شان مستقیماً از سوی این وزارت مدیریت می شوند.

درهر فصل تابستان حدوداً ۳۰۰ پُست کاری تعویض میگردد. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه پُست های مذکور را در این پرونده برای تان معرفی می کند.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه برای اکثر این سمت ها آنعده از مدیران تیم را استخدام می کند که دارای صفات و توانمندی های ذیل باشند : کار و فعالیت در شبکه ، برقراری تماس و رابطه، سخنرانی در جموع مردم، پیش برد رویکارها و رهبری یک نهاد را بدانند ؛ دارای یک دید راهبردی و مبتکر درمورد ماهیت همکاری و فعالیت های فرهنگی کشورهای که در آن تعیین گردیده اند، باشند.

امر ضروریست که نامزد به لسان انگلیسی، و در صورت امکان به لسان کشور میزبان حاکم بوده، تعاملات و فعالان بخش همکاری را بشناسد و در مدیریت بودجوی و خلق و جمع آوری منابع مالی مستعد و کارکشته باشد. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه توجه خاصی به کیفیت قدرت مدیریت و رهبری نامزدان مبذول می دارد. نامزدان باید شیوهء کار را در شبکه بدانند و از ظرفیت بزرگ در روابط و مناسبات برخوردار باشند.

نامزدان به سمت های اتاشه همکاری باید در رشته شان متخصص بوده، بازار را بشناسند و قادر به ایجاد و گردآوری منابع مالی و عواید باشند.

پُست های مربوط به مسئول مأموریت به نامزدانی که دارای اولین تجربه مسلکی جدی و قوی در ساحهء صلاحیت و مسلک شان باشند، قابل دسترس است.

سیاست منابع بشری وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه قویاً در راستای حرمتگزاری به مساوات میان زنان و مردان، تنوع و به برابری فُرصت های مناسب، متعهد است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-reseau-de-cooperation-et-d-action-culturelle/dossier-les-metiers-du-reseau-culturel-et-de-cooperation/

تاریخ نشر 29/06/2017

قسمت بالایی صفحه