پروندهء نامزدی جمهوری فرانسه به شورای حقوق بشر [fr]

جمهوری فرانسه نامزد شورای حقوق بشر برای انجام یک دور مأموریت طی سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ میلادی / ۱۴۰۰ – ۱۴۰۲ هجری شمسی است.

در بسا مناطق جهان، اصول حقوق بشر مورد شک و تردید روزافزون قرار می گیرد، و این درحالیست که زنان و مردانی که ندأی حقوق بشر را رسا بُلند می نمایند، بیشتر از پیش تهدید می گردند. جمهوری فرانسه در چنین حول و حوشی، نامزدی اش را به شورای حقوق بشر برای انجام یک دور مأموریت طی سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ میلادی / ۱۴۰۰ – ۱۴۰۲ هجری شمسی ارائه نموده، تقدیم می دارد.

شورای حقوق بشر در قلب بنأی بین المللی ارتقا و دفاع از حقوق بشر

حقوق بشر در جریان دههء اخیر، بعضاً بنام وجوه الزامی گویا ورجاوند، مانند حاکمیت دول یا آداب و اعمال فرهنگی، در بسا مناطق جهان متحمل نقض ها و صدمات مهمی گردید. تهدیدات جدیدی ظهور کرد : یعنی، استبانت یک دهشت افگنی همگانی، عقب گرایی حقوق بنیادین در دول عدیده، صعود نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی.

اشخاصی که ندأی حقوق بشر و مردم سالاری را بُلند می نمایند – علی الخصوص خبرنگاران و مدافعین حقوق، امروز بیش از پیش تهدید می گردند، و تعهد شان را اکثراً به بهای حیات و جان شیرین شان می پردازند. فراتر از آن، این ارزش های چند جانبه گرایی است که امروز با جمع نهاد های ممثل آن آماج حملات قرار می گیرد.

بدین منوال شورای حقوق بشر، این اُرگان اصلی بین الحکومتی مسئول ارتقا و حفاظت حقوق بشر که در سال ۲۰۰۶ میلادی (سال ۱۳۸۵ هجری شمسی) جاگزین کُمیسیون حقوق بشر گردید، در جریان سال های اخیر آماج حملات مکرر قرار گرفت. در موجودیت چنین جو و فضایی، امر اساسی بشمار می آید تا به شورای حقوق بشر اجازهء ادخال و تبانی را با تحولات یک جهان همه شمول داد.

جمهوری فرانسه نامزد شورای حقوق بشر است (۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ میلادی / ۱۴۰۰ – ۱۴۰۲ هجری شمسی)

جمهوری فرانسه از سال ۲۰۱۱ الی سال ۲۰۱۶ میلادی (از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) عضو شورای حقوق بشر بود، و اکنون نیز منحیث کشور ناظر برخوردار از صلابت و ابهت در روال امور محولهء شورای فوق الذکر است. جمهوری فرانسه بر تعمیل سختگیرانهء نظم و ساختارهای ایجاد شده بواسطهء شورای مزبور نظارت کرده، در امور استحکام اش سهیم است و در قبال دفع هرنوع تشکیک جهان شمولی حقوق بشر جد و جهد می ورزد.

جمهوری فرانسه که مصمم به پیگیری تعهداش در راستای احقاق حقوق بشر و به پیشبرد یک سیاست بشردوستانه موثر در تبانی و گرفتاری با تعاملات قرن بیست و یکم میلادی است، نامزدی خویش را به شورای حقوق بشر برای انجام یک دور مأموریت طی سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ میلادی (سال های ۱۴۰۰ – ۱۴۰۲ هجری شمسی) ارائه کرده، تقدیم می دارد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/La-France-candidate-au-Conseil-des-droits-de-l-Homme

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه