پرتگال – آتش سوزی ها (۱۸ جون ۲۰۱۷ / ۲۸ جوزا ۱۳۹۶)

ما با تأثر زیاد از نتایج وخیم و سنگین آتش سوزی های که در منطقهء لئیریا کشور پرتگال رُخ داد، اطلاع حاصل نمودیم.

PNG

فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان ابراز می دارد.

ما درکنار کشور پرتگال می ایستیم، و با ارسال سه بال طیاره فرانسوی آتش نشانی، این کشور را در عملیات جاری کمک و حمایت می نماییم.

یک تن از هموطنان ما در این آتش سوزی ها فوت نمود. مرکز بحران و حمایت وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس و سفارت ما درشهر لیزبون پایتخت پرتگال، جهت امداد رسانی و ارائهء خدمات حمایوی لازمه و همه جانبه به اقارب هموطن جان باخته بسیج بوده، و ما ایشان را از همبستگی تام مان اطمینان می دهیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/portugal/evenements/article/portugal-incendies-18-06-17

تاریخ نشر 20/06/2017

قسمت بالایی صفحه