پذیرایی از مهاجرین در فرانسه و اروپا [fr]

JPEG

وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کازنوو، اطلاعیه ای را به ارتباط پذیرایی از پناهجویان در فرانسه و اروپا پخش نمود.

در ماه مارچ 2014 (حمل 1393)، افزایش خیلی چشمگیری در ورود نامنظم و غیر قانونی پناهجویان در فضأ و حریم "شینگِن" ملاحظه گردید. بدین ترتیب، 000 340 مورد دخول در آن حریم بین ماه های جنوری و جولای 2015 (جدی/دلو 1393 و سرطان/اسد 1394) آمارگیری شده است. این نقل مکان های مردان، زنان و اطفالی که می کوشند بعضاً به قیمت جان شان از بحیره های مدیترانه و اِژهِ عبور نموده تا به اروپا رسند، توأم با بوقوع پیوستن واقعات غم انگیز بشری غیر قابل تحمل بوده که به نفع گروه های جنایی قاچاقچیان انسان تمام می شود. (...)

این گذار مستلزم مطابقت ابزار ملی با این بحران پناهجویی است. (اصلاحات نظم پناه دهی و مبارزه علیه قاچاقچیان انسان )

این گذار نیز عبارت است از جستجوی راه حل متوازن اروپایی. از یک سال بدینسو، فرانسه با آلمان و شرکای اروپای خود، ابتکاراتی را روی دست گرفته تا در این راستأ موَثر واقع گردد.

چوکات راه حل یادشده بر اصول همبستگی و قاطعیت استوار می باشد. آنچه مورد نظر است :

- مدیریت امواج پناهندگان با عملکرد در کشورهای قرار گرفته در خط اول ورود آنها – تفکیک میان آنانیکه ضرورت به تحفظ و پناه دارند، معهذأ اینها باید بواسطه یک میکانیزم اسکان مجدد در سرزمین اتحادیهء اروپا برای آرامش و راحتی ممالک خط نخست دخول، سهمیه بندی گردند - پناه گزینان اقتصادی که باید با آبرو و عزت دوباره به کشورهای اصلی شان عودت داده شوند. مراکز شناسایی و ثبت مهاجرین ("هات سپُتس") که الزاماً تا اخیر سال جاری در ممالک فوق الذکر ایجاد می شود، مرعی الاجرأ نمودن این امر را بعهده دارند.

- کُنترول بهتر سرحدات بیرونی اتحادیهء اروپا با پشتیبانی از کشورهای که با موج عظیمی از پناهجویان مواجه شده اند – این نقش بدوش فرونتِکس - FRONTEX گذاشته شده است که می تواند ماَموریت های اش بالاخره بسوی سیستم اروپایی حفظ سرحدات تغییر و تحول نماید.

- مجادله بهتر علیه شبکه های مخفی، بخصوص بواسطهء تقویت همکاری پولیس اروپا.

این پرسش ها، بخصوص در بابت تقسیم بندی 000 120 متقاضی پناهندگی، برگشته از ممالک خط اول ورود (ایتالیا، یونان، هنگری) و سهمیه بندی که از سوی کمیسیون پیشنهاد گردیده بود، در شورای فوق العاده وزیران (عدلیه و امور داخله) موَرخ 14 سپتامبر (23 سنبله 1394) مورد بحث قرار گرفت. از فرانسه تقاضا بعمل آمد تا طی دو سال از 000 24 فردی که واضحاً ضرورت به تحفظ و پناه دارند، پذیرایی نماید. این رقم اضافه بر 6750 تنی است که در چوکات نخستین تصمیم اسکان مجدد پناهندگان در اروپا، کشور مذکور در ماه جولای (سرطان/اسد) گذشته قبول نموده بود. اسکان دهی دوباره در شرایط خاص و مشخصی از قبل اعلام شده صورت خواهد پذیرفت.

با درنظرداشت وخامت بحران جاری، کشور فرانسه پیگیرانه تلاش های اش را بمنظور جواب دادن به خواهشات فرانسویان مطابقت می دهد، یعنی حفظ احترام به حق پناهندگی، پذیرایی از مهاجرینی که از دست جنگ و مظالم در کشور آبایی شان فرار می کنند، اما در عین زمان کشور یادشده مصمم به مبارزهء بلاوقفه علیه پناهجویی غیر قانونی و شبکه های قاچاقبران است.

تاریخ نشر 20/09/2015

قسمت بالایی صفحه