پذیرایی از بورسیه های حکومت فرانسه در مقر سفارت فرانسه [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه بتاریخ ۲۵ جولای ۲۰۱۶ میلادی مصادف به ۴ اسد ۱۳۹۵ هجری شمسی، از ۱۹ تن بورسیه های جدید افغان حکومت فرانسه (مربوط به برنامهء "بی.ژی.اف." یا بورسیه های حکومت فرانسه به درجهء ماستری) در مقر سفارت فرانسه در کابل، استقبال نمود. بورسیه های آینده برای آغاز سال تعلیمی در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ (سنبله/میزان ۱۳۹۵) به کشور ما عزیمت خواهند نمود.

این ملاقات برای محصلین حاضر در روز موعود فُرصتی بود تا در مورد رویکار شخصی خویش بحث و تبادل نظر کرده و دورنمای اهداف مسلکی شان را تشریح نمایند.

JPEG

بورس های اعطأ شده از سوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه معیار اولویت را به سطح عالی تحصیلات محصلین می دهد. این بورس ها، برنامهء آموزشی به لسان فرانسوی یا به لسان انگلیسی را در یک نهاد تحصیلات عالی فرانسه که بالاخره منتج به اخذ شهادتنامه در مقطع ماستری گردد، تمویل می کند. بورس های حکومت فرانسه، مصارفی مربوط به فیس تعلیمات، هزینهء بود و باش و زندگی یومیه را تحت پوشش قرار می دهد.

امسال، شقوق تعیین شده در تحصیلات عالی برای محصلین، عبارت است از : انجنیری، حقوق، صحت عامه، علوم سیاسی، زراعت، اقتصاد و باستانشناسی. همه بورسیه های برگزیده شده، در یک سیمینار آمادگی برای عزیمت و طرز زندگی در کشور فرانسه، اشتراک خواهند ورزید. ۱۵ تن شان که انگلیسی زبان اند، کورس های لسان فرانسوی (بیش از ۴۰ ساعت) را دنبال خواهند نمود. قابل یادآهانی می باشد که یک ثلث بورسیه های آینده را زنان تشکیل می دهند.

JPEG

تفویض بورس های تحصیلی در چوکات معاهدهء دوستی و همکاری میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان که بتاریخ ۲۷ جنوری سال ۲۰۱۲ عقد گردید، صورت می پذیرد. در معاهده متذکره، بخش های که فرانسه از آن اشد حمایت می کند، درج و تعریف شده است : زراعت، صحت، باستانشناسی، لسان فرانسوی، حقوق و علوم سیاسی. این معاهده، تقویه تبادلات میان پوهنتون های افغانی و زمینهء ایجاد سهولت برای تحرک و گردش محصلین را نیز توصیه می کند.

JPEG

بورسیه های آینده، قبل از عزیمت شان بصوب فرانسه، در وزارت تحصیلات عالی افغانستان جهت انجام گفتگوی با آقای عثمان بابری، معین امور مسلکی این وزارت پذیرفته خواهند شد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه