پاکستان – سوءقصد (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶ / ۲۲ عقرب ۱۳۹۵)

فرانسه مراتب تسلیت عمیق خویش را به خانواده ها و نزدیکان قربانیان انفجاری که بتاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ عقرب) در ولایت بلوچستان پاکستان رُخ داد، و نظر به یک آمار موقت منجر به کشته شدن بیش از چهل نفر گردید، تقدیم می دارد.

فرانسه هرنوع عمل دهشت افگنی را قویاً محکوم می کند و در کنار مردم و سران پاکستان در راستای مبارزه شان با این بَربَریت و وحشت کور می ایستد.

لطفاً در اینجا کلیک نمایید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/pakistan/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-pakistan-evenements/article/pakistan-attentat-12-11-16

تاریخ نشر 14/11/2016

قسمت بالایی صفحه