پاکستان – تماس و گفتگوی تیلفونی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با آقای مخدوم شاه محمود حسین قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان – (۲۰ آگست ۲۰۱۹ / ۲۹ اسد ۱۳۹۸)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروز سه شنبه ۲۰ آگست ۲۰۱۹ میلادی (۲۹ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی) با آقای مخدوم شاه محمود حسین قریشی همتای پاکستانی خویش بحث و مشافهه تیلفونی انجام داد.

وزرأی فوق الذکر اوضاع و حالات جاری را در جَمو و کشمیر مطمح بحث و مداقه قرار دادند. آقای لودریان موقف موبد و ثابت جمهوری فرانسه را درقبال خطهء کشمیر تذکار داد : به عبارت دیگر، این مربوط به جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری هندوستان می گردد تا درچوکات گفتگوی سیاسی دوجانبه شان و آنهم در راستای استقرار یک صلح پایدار، یک راه حلی را برای معضله کشمیر جستجو و دریافت نمایند.

جمهوری فرانسه طرفین ذیدخل قضیه را به خویشتن داری، کاهش تنش و معادات، و حفظ آرامش اوضاع دعوت می کند. امر اساسی شمرده می شود تا از اتخاذ هر تدبیر و اقدامی که باعث وخامت و تشدید تنش ها گردد، احتراز بعمل آید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/pakistan/evenements/article/pakistan-entretien-telephonique-de-m-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue

تاریخ نشر 25/08/2019

قسمت بالایی صفحه