پاکستان – حکم برائت ذمهء خانم آسیه بی بی (۲۹ جنوری ۲۰۱۹ / ۹ دلو ۱۳۹۷)

ستره محکمهء پاکستان بروز دوشنبه ۲۸ جنوری ۲۰۱۹ میلادی (۸ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی) اصدار حکم برائت ذمهء خانم آسیه بی بی را تأیید کرد.

فرانسه از این تصمیم محکمه استقبال کرده، و وابستگی عمیق خویش را به آزادی مذهب، آزادی بیان و عقیده تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/pakistan/evenements/article/pakistan-acquittement-de-mme-asia-bibi-29-01-19

تاریخ نشر 04/02/2019

قسمت بالایی صفحه