پاریس ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) – آغاز کارزار بین المللی ارتقا (پاریس، ۸ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۰ دلو ۱۳۹۵)

بتاریخ ۸ فبروری ۲۰۱۷ (۲۰ دلو ۱۳۹۵)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، تیم کُمیته نامزدی پاریس ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) (متشکل از معاونین رئیس، آقایان تونی اِستانگیِ، برنارد لاپاسیِ و گی درو، عضو کُمیته بین المللی اُلمپیک) را بحضور پذیرفت.

JPEG

ذوات فوق الذکر، در کنار آقای تیِیری برایار، منشی دولت مسئول امور تربیت بدنی و خانم اَن هیدَلگو، شاروال پاریس، نامزدی شهر پاریس را به بازی های اُلمپیک و پارالَمپیک سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به سفرأی کشورهای حاضر و مقیم در فرانسه معرفی نمودند.

این رویداد درچوکات آغاز کارزار بین المللی ارتقای نامزدی پاریس صورت پذیرفت.

رویکار پاریس ۲۰۲۴ در اولویت توجه حکومت فرانسه قرار دارد. فرانسه از سُنت طولانی پذیرایی، مهمان نوازی و انتظام رویدادهای ورزشی بین المللی و همچنان از هنر کاردانی شناخته شده برخوردار است. ما آرزومند پذیرایی و میزبانی از بازی ها و مسابقات اُلمپیک و پارالَمپیک که بزرگترین رویداد ورزشی جهان محسوب می گردد، استیم. این رویداد جهانی باید تماشایی، بزمی، مردمی، حامل ذوق و شوق، تعهد و مفهوم باشد. آنچه بیان شد، وعدهء پاریس ۲۰۲۴ و هم وعدهء کشور فرانسه است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/evenements/article/paris-2024-lancement-de-la-campagne-internationale-de-promotion-08-02-17

تاریخ نشر 08/02/2017

قسمت بالایی صفحه