پاتریک مودیانو، برندهً جایزه ادبیات نوبِل [fr]

JPEG

پیام موَرخ 9 اکتوبر 2014 مصادف 17 میزان 1393 ریاست جمهوری

رئیس جمهور گرمترین تبریکات خودرا به پاتریک مودیانو تقدیم می کند. جایزه ادبیات نوبِل که تازه به موصوف اعطآ گردید، تقدیسی است به مجموعه آثار چشمگیری تجسس و پژوهش در ظرافت های خاطره و غامض بودن هویت.
بعد از نشر کتاب "میدان ستاره" در سال 1968، پاتریک مودیانو برنده ای پی در پی مکافات و جوایز، خاصتآ جایزه "گونکور" به استقبال اثر دیگراش بنام "سرک دوکان های تاریک" در سال 1978، گردید است. نویسنده خواندگان آثار خودرا در ابهام عمیق دورهً تاریک اشغال فرانسه، فرو می برد. وی تلاش می ورزد تا بفهمد چگونه وقایع و حوادث افراد را به خود گُم شدن می کشاند، به همانطوریکه به تبارز خودی رهنمایی می کند.
رئیس جمهور مرکز نشراتی وی "گالیمار" را که از همان نخستین کتاب پاتریک مودیانو، نویسنده را همرایی می نماید، قدردانی می کند.
پاتریک مودیانو هم در بسیاری فلم های سهیم بوده که از رومان هایش الهام گرفته است، بخصوص فلم "لوکومب لوسین" از فلم ساز نامی، لویی مال.
جمهوریت از بازشناسی جهانی بذریعهً این جایزه نوبِل که به یکی از بزرگترین نویسنده های ما اهدا گردیده، می بالد. پاتریک مودیانو پانزدهمین فرانسوی است که این امتیاز عالی را کسب می کند ؛ این امر درخشش بزرگ ادبیات ما را تصدیق می نماید.

منبع : سایت انترنتی ریاست جمهوری.

Source : site internet de la Présidence de la République

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه