ویِپ سایتِ معلومات مستند مسمآ به "دیپلومات ها" : پیشه های شناخته ناشده [fr]

PNG

ویِپ سایتِ جدید معلومات مستند [وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه -
>http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/] که بذریعهء ریاست امور ارتباطات و رسانه ها آماده استفاده گردیده است، پرده از روی بعضی پیشه های هنوز ناشناخته نزد عام مردم برداشته و عملکردهای دیپلوماتیکی و قونسلی فرانسه را برآرزنده می سازد.

دیپلومات ها دور از کمره ها و وسایل خبرساز رسانه های همگانی، می کوشند تا به نتایج عملی دست یابند. آنها از ورآی یک تعداد ملاقات های اکثراً غیر رسمی و ترتیب بندی های دقایق اخیر، روزانه سیاست نفوذ و تاَثیرگذاری فرانسه را در ساحه عمل سمت و سو می دهند. این ویِپ سایتِ معلومات مستند تمامی فعالیت های حاشیوی مطلقاً مشمول روال دیپلوماسی را واضح می سازد.

چهار راپورتاژ، چهار عملکرد نمادین ماَموریت های وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه را ارائه می کند : :

  • • مذاکرات در نهاد ها یا مراجع چند جانبه،
  • • مدد و رسیدگی به مجتمع فرانسوی ها در خارج،
  • • پذیرایی از سران دول خارجی،
  • • جذب محصلین خارجی در فرانسه با جد و جهد جهت توسعهء لسان فرانسوی و همکاری ها بسطح تحصیلات عالی (پوهنتون ها).

- با ویِپ سایتِ معلومات مستند "دیپلومات ها" آشنایی حاصل نمایید : "Diplomates"

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه