ویزه و مقررات طرز دخول در فرانسه

آرزوی سفر به کشور فرانسه را دارید ؟ چگونه دانست که جهت سفر به فرانسه ضرورت به اخذ ویزه است ؟ نشانی های لازمه و معلومات کارآمد برای آمادگی دوران اقامت تان در فرانسه.

در صفحهء اصلی این سایت، به بخش زیرنامی "به فرانسه بروید" مراجعه نمایید. در بخش نامبرده، معلومات جامع در قسمت درخواست ویزه برای دخول در فرانسه و یا تقاضای اخذ ویزهء "شِنگِن"، تسجیل یافته است.

تاریخ نشر 21/12/2015

قسمت بالایی صفحه