ویروس کُرونا ۲۰۱۹ – ان.کو – سوال و جواب – متخذی از جلسهء مطبوعاتی - (۲۹ جنوری ۲۰۲۰ / ۹ دلو ۱۳۹۸)

سوال : آیا امروز کدام بال طیاره ای جهت جستجو و عودت شهروندان فرانسوی مقیم شهر ووهان، از سرزمین فرانسه رهسپار منزل مقصود گردیده است ؟ اگر جواب بلی باشد، پس این طیاره بساعت چند و از کدام میدان هوایی پرواز کرده است ؟ چه زمانی به کشور چین می رسد ؟ و سفر برگشت در کدام روز مدنظر گرفته شده است ؟ جمعاً، چند بال طیاره درزمینه بسیج خواهد بود ؟ آیا تنها فرانسوییان مقیم شهر ووهان عودت داده می شوند، و یا این برنامهء خروج مشمول فرانسوییان مقیم ولایت هوبیِ نیز است ؟ چگونه افراد ذیربط معضل حین برگشت شان بصوب فرانسه مدیریت گردیده و به آنها رسیدگی بعمل خواهد آمد ؟

سوال : آیا عملیات خروج فرانسوییان از شهر ووهان، شهروندان دیگر کشورهای اروپایی را نیز احتوا می کند ؟ آیا اسپانوی ها در این عملیات جا دارند ؟ درصورت ارائهء جواب مثبت، به چه تعدادی و از کدام مقطع زمانی ؟

جواب : جمهوری فرانسه درچوکات عملیات عودت فرانسوییان مرتجی از مسیر هوایی مستقیم از شهر ووهان که ما در تماس و ارتباط با مقامات چینایی بالای آن کار می کنیم، ابتکار فعال سازی ساختار اروپایی هماهنگی از قبل موجود در قبال بروز چنین اوضاع وحالاتی را روی دست گرفت. منظور از این اقدام با درنظرداشت روحیهء همبستگی اروپایی، ارائهء پیشنهادی است به کشورهای اروپایی جهت بهره مند نمودن اتباع مرتجی شان تا حتی الامکان از پروازهای که جمهوری فرانسه مرعی الاجرا می سازد. کار شیوه های این عملیات بغرنج و پیچیده که برنامه ریزی اش هنوز جریان دارد، دستورالعمل های صحت عامه را کاملاً مراعات خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/coronavirus-2019-ncov-q-r-extrait-du-point-de-presse-29-01-20

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه