ویروس کُرونا ۲۰۱۹ – ان.کو– خبرنامهء وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۲۵ جنوری ۲۰۲۰ / ۵ دلو ۱۳۹۸)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت پیگیری بحران منوط به ویروس کُرونا ۲۰۱۹ - ان- کو و با درنظرداشت شرایط و وضعیت هموطنان مان در جمهوری خلق چین، در ارتباط و تماس مستمر با سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم بیجینگ، قونسلگری عمومی مقیم شهر ووهان و شبکهء دیپلوماتیک و قونسلی جمهوری فرانسه کاملاً بسیج است.

ما علی الخصوص به نگرانی ها و دلهره های هموطنان مان در شهر ووهان اشد توجه مبذول می داریم. تیم قونسلگری عمومی مان جهت مطلع نگه داشتن، گوش فرا دادن و ارائهء نصایح و رهنمودهای لازمه به ایشان، ۲۴ ساعته فعال است.

ما در چنین نظمی، آنهم در تماس با مقامات چینایی و با عطف توجه و تشویش دائمی به صحت عامه، گزینه های احتمالی که به هموطنان مرتجی مان زمینهء ترک شهر ووهان (ولایت هوبِی) را مساعد می سازد، مطالعه می نماییم – درعرصه یادآور باید شد که شهر ووهان تحت تدابیر شدید قرنطین قرار دارد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/coronavirus-2019-ncov-communique-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه