ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" : پیام سفیر فرانسه عنوانی جمعیت اتباع فرانسوی [fr]

"هموطنان عزیزم،

من با اغتنام از این لحظات حساس و خطیر، و آنهم علی الخصوص در جو و فضای موجوده نأشی از بحران جهانی وابسته به مرض واگیر ویروس کُرونا –"کووید-۱۹"، می خواهم بسیج عام و تام شعبات عرضهء خدمات سفارت کبرای کشور متبوع خویش را بخدمت شما هموطنان گرامی تذکار دهم.

توصیه یا دستورالعمل عمومی مبنی بر اجتناب و امتناع از تماس ها و سفرها، و اقامت در منزل که به اطلاع شما هموطنان ام رسید، بیش از هر زمانی دیگری معتبر بوده و مرعی الاجرا است : بدین منوال، ما می توانیم بطور همگانی در توقف شیوع و پخش مرض مهیب ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" سهم گرفته، و به رعایت حرکات و رفتار بازدارنده ادامه دهیم.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه تقاضا بعمل آورد تا بنفع شمایان یک راهکار محلی حمایت طبی و صحی منوط به بحران مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" در کابل تعمیل گردد. البته در این چهارچوب، توجه خاصی به آسیب پذیرترین هموطنان مان مبذول خواهد گردید.

وتیره ها و شیوه های عملی تطبیق راهکار مذکور در اسرع وقت به آگهی تان خواهد رسید. هدف راهکار مذکور، تسهیل امور تشخیصیه و پیگیری صحی، مثلاً قرار دادن حتی الامکان راه حل ها و یا معالجه بذریعهء مراقبت از راه دور و طبابت از راه دور با ایجاد زمینهء دسترسی به بعضی ادویه در اختیار تان، و درصورت بروز شرایط و اوضاع وخیم لاعلاج در اینجا، دسترسی به امکانات تخلیه صحی خواهد بود.

بمنظور اینکه ما بتوانیم رابطه بهتری را با جمعیت اتباع فرانسوی تأمین نموده و استحکام بخشیم، معهذأ اگر شما در ماحول تان اشخاصی را می شناسید که تا هنوز در کتاب ضبط و تسجیل فرانسوییان - اهتمام و تدوین یافته در خارج از فرانسه - ثبت نام ننموده اند، پس ایشان را به انجام ثبت نام تشویق و ترغیب نمایید تا ما بتوانیم با حداکثر شمایان در تماس و ارتباط باشیم.

بدیهاً، شعبات عرضهء خدمات سفارت کبرای کشور متبوع ام جهت پاسخگویی به اوضاع و شرایط عاجلی که شمایان با آن چه درعرصهء صحی و یا امنیتی مواجه می گردید، آماده خدمتگزاری است -
(آدرس برقی : admin-francais.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr و شمارهء تیلفون : +93 202 105 296)

من از شما در چنین دورهء بیسابقه ای متمنی آرامش، متانت و همبستگی بوده، و یقین دارم که آخرالامر از این میدان آروین و آزمون در افغانستان متفقاً خواهیم گذشت، و در عون و همکاری جمعی مظفر و منصور بدر خواهیم آمد."

مواظب تندرستی خودتان و صحتمندی و عافیت اقارب تان باشید !

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه