ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" : تصدیقنامهء عزیمت بین المللی موهن [fr]

شما جهت انجام هرگونه عودت به فرانسه یا عبور از طریق این کشور، باید یک تصدیقنامهء عزیمت بین المللی موهن، منضمهء مدارک تأییدی لازمه را به مقامات ذیصلاح و ذیربط مسئله ارائه نموده، تقدیم بدارید.

سراز یوم دوشنبه ۶ اپریل ۲۰۲۰ میلادی (۱۸ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی)، ارائهء یک تصدیقنامهء عزیمت بین المللی موهن جهت دخول در سرزمین فرانسه و یا عبور از خطه متذکره حتمی و الزامی است.

تصدیقنامه متذکره و همچنان مدارک تأییدی لازمه را قبل از استفاده از صحائف معتبر گذرنامه (پاسپورت) که وضعیت و موقف مطرح را به اثبات می رساند، باید به شرکت های حمل و نقل ارائه و معرفی گردد.

تصدیقنامه متذکره باید به مقامات سرحدی، مسئولین نظارت و تفتیش نیز ارائه و تقدیم گردد، یعنی :

- در سرحدات خارجی فرانسه (ارتباطات هوایی، بحری، زمینی، بشمول ارتباط بذریعهء قطارهای خطوط آهن) ؛

- به همانطور در سرحدات داخلی فرانسه.

به اطلاع اشخاصیکه قصد سفر به سرزمین های جوامع فرابحری فرانسه را دارند، رسانیده می شود که حین مواصلت شان به سرزمین های جوامع مزبور تحت مراقبت شدید صحی قرار می گیرند ؛ این مراقبت و مواظبت صحی می تواند منتج به انفاذ حکم تعمیل قرنطینه در یک مکان مخصوص یا در منزل بانجامد.

PDF - 102.8 kb
Attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine
(PDF - 102.8 kb)
PDF - 318.8 kb
Attestation de déplacement dérogatoire de France métropolitaine vers une collectivité d’outre mer
(PDF - 318.8 kb)
PDF - 329.6 kb
International circulation attestation to mainland France
(PDF - 329.6 kb)

لطفاً در اینجا کلیک کنید و اسناد مذکور را از سایت وزارت امور داخله جمهوری فرانسه اخذ بدارید : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه