وِنزوِئلا – اوضاع سیاسی (۲۵ اپریل ۲۰۱۷/ ۵ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه از بروز خشونت های جدید در وِنزوِئلا که از قبل باعث قربانی شدن بیش از بیست تن گردیده است، اظهار تأسف و تأثر می کند. فرانسه تقاضای اش را مبنی بر حفظ آرامش و احترام به حق تجمعات مسالمت آمیز تجدید می کند.

JPEG

ما از مقامات وِنزوِئلا می خواهیم تا در اسرع وقت یک تقویم انتخاباتی واضح را آماده ساخته و ارائه نمایند، و پارلمان کشور را با امتیازات و صلاحیت های خاصی که قانون اساسی وِنزوِئلا به این اُرگان مقننه تفویض نموده است، دوباره فعال کنند.

روند گفتمان میان تمامی نیروهای سیاسی وِنزوِئلا باید هر چه زودتر ازسر گرفته شده و صادقانه تطبیق گردد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/venezuela/evenements/article/venezuela-situation-politique-25-04-17

تاریخ نشر 26/04/2017

قسمت بالایی صفحه