" وَنسان اوریول درهوتل کریوون، با تفویض نشان شاهی از جانب پادشاه افغانستان مفتخر می گردد – پاریس – فرانسه – ۱۹۵۰/۱۳۲۹"

مستند مصور صامت تاریخی از مراسم اعطأی نشان افتخار از جانب محمد ظاهر پادشاه افغانستان به وَنسان اوریول رئیس جمهوری فرانسه در هوتل کریوون پاریس – ۱۹۵۰ میلادی / ۱۳۲۹ هجری شمسی

JPEG

JPEG

JPEG
لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.bing.com/videos/search?q=ina+%2f+documents+sur+l%27afghanistan&&view=detail&mid=FE51E5F30D30F8263C48FE51E5F30D30F8263C48&FORM=VRDGAR

تاریخ نشر 10/10/2017

قسمت بالایی صفحه