ونِزوئلا – تصمیم ستره محکمه (۳۱ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۱ حمل ۱۳۹۶)

ما از تصمیم ستره محکمه ونِزوئلا مبنی بر غصب وظایف و صلاحیت های شورای ملی این کشور از سو و به نفع همین نهاد عالی قضائیه، با نگرانی و استشعار شدید اطلاع حاصل نمودیم.

مردم سالاری و حاکمیت قانون چون ارکان لاینفک موازیاً درکنار تفکیک قواه جا دارند. فرانسه مانند اتحادیهء اروپا از مقامات کشور ونِزوئلا می خواهد تا احترام به این اصل را تضمین کنند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/venezuela/evenements/article/venezuela-decision-du-tribunal-supreme-declaration-de-jean-marc-ayrault-du

تاریخ نشر 12/04/2017

قسمت بالایی صفحه