۳- وفات [fr]

رونویسی یا تسجیل سند یا کارت درگذشت

این اقدام بذریعهء مراوده و مراسله مکاتیب صورت می پذیرد.
هیچ معیادی برای رونویسی یا تسجیل یک سند درگذشت تعیین نشده است.
در اثر اخذ تقاضا، دفتر خدمات مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی نیز می تواند سند یا کارت درگذشت همسر خارجی (زوج یا زوجه فرانسوی) را رونویس نموده، تسجیل بدارد.

مدارک یا مصادیقی که باید صورت ترتیب داده شده و ارائه گردد.

۱. فورمهء تقاضای رونویسی یا تسجیل سند درگذشت تکمیل شده، مندرج با تاریخ و امضأ (لطفاً به سطور بعدی مراجعه شود)، و ضمیمهء یک فتوکاپی کارت هویت رسمی حاوی عکس و امضأی متقاضی :

PDF - 72.5 kb
Formulaire transcription acte de décès
(PDF - 72.5 kb)

۲. اصل سند یا کارت درگذشت افغانی (با خبر یا اطلاعیهء درگذشت/وفات مغالطه نشود).

۳. کاپی مکمل و اخیر سند یا کارت تولدی فرانسوی متوفی که از سوی مراجع ذیل صادر شده باشد :

- برای اشخاصیکه در فرانسه متولد گردیده اند : شاروالی محل تولد
- برای اشخاصیکه در خارج از کشور متولد گردیده اند : قونسلگری جمهوری فرانسه که در آن رویداد تولد درج گردیده باشد و یا دفتر خدمات مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی – ۴۴۹۴۱ نانت سِدِکس ۹، جمهوری فرانسه https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali

۴. تصدیق و تأیید تابعیت فرانسوی :

- متوفی، برای اشخاص بالغ.
- یکی از والدین، برای یک فرزند صغیر.
- همسر، برای متوفی خارجی.
ثبوت تابعیت فرانسوی بذریعهء مدارک ذیل تثبیت می گردد :

- پاسپورت (گذرنامه) بایومتریک مدار اعتبار، یا
- پشت و روی کارت هویت ملی مدار اعتبار، یا
- کاپی تصدیق تابعیت فرانسوی، یا
- کاپی ورق رسمی فرمان تابعیت یا ادغام مجدد یا اطلاعیهء حصول.

۵. نظر به قضیه (عقد ازدواج وغیره) : کتابچهء خانواده فرانسوی متوفی برای بروز شدن این سند.

۶. اگر در فرانسه اقامت دارید، یک لفافهء مرقوم با نشانی تان و حاوی پسته ای به نرخ روز. اگر در افغانستان اقامت دارید، سند یا کارت درگذشت و در غیر آن، کتابچهء خانواده عنوانی سفارت جمهوری فرانسه ارسال خواهد گردید.

چگونه پرونده تان را ارسال می دارید ؟

تقاضاهای رونویسی یا تسجیل تنها بذریعهء مراوده و مراسله مکاتیب به نشانی ذیل صورت می پذیرد :

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Service central d’état civil
Bureau rédaction 1
11, rue de la Maison blanche
44941 NANTES cedex 9
FRANCE

وزارت اروپا و امـور خارجــه جمـهوری فرانســـه
ریاست خدمات مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی
دفتر تحریر شماره ۱
۱۱، جادهء قصر سفید
۴۴۹۴۱ نانت سِدِکس ۹
جمـهوری فرانســـه

جهت دریافت معلومات مکمله و مزید :

- ریاست خدمات مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی : Br1.SCEC@diplomatie.gouv.fr

تاریخ نشر 27/03/2019

قسمت بالایی صفحه