وضع و تصویب یک قطعنامه ای درمورد مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، یک مرحله اهمی را رقم می زند.

"کووید-۱۹"
اعلامیه مشترک آقایان نیکولا دو ریویِر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد و قیس کَبتانی، نماینده دائمی جمهوری تونس نزد سازمان ملل متحد – اول جولای ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۱۱ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"امروز وضع و تصویب یک قطعنامه ای درمورد مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" با اخذ اکثریت آرأ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که طنینی است به فراخوان منشی عمومی برای یک آتش بس جهانی، یک مرحله اهمی را رقم زده، تسجیل می دارد.

جمهوری تونس و جمهوری فرانسه بخاطر پشتیبانی و روحیهء تفاهم، انعطاف و گذشت جمیع اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، از ایشان مشکور و سپاسگزار است. این روحیه عالی اعضای مذکور، به شورای امنیت زمینهء ایفای کامل نقش اش را در چنین دوره بی پیشینه فراهم می کند.

عملاً، تعهد شورای امنیت به کاهش پیامدهای مرض همه گیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" بر صلح و امنیت، یک امر مبرم و اساسی محسوب خواهد گردید. قطعنامه متذکره اولویت های واضح و مبرهن ذیل را تعیین و مشخص می کند : ختم خصومت ها، وقفهء بشردوستانه و همبستگی در راستای رویارویی با مشمشهء "کووید-۱۹". بدیلی برای مبارزه موثرعلیه این مرض واگیر وجود ندارد.

از این نظر، جمهوری فرانسه و جمهوری تونس به ادأی احترام و اکرام به تشکیلات مختلف سازمان ملل متحد بشمول سازمان جهانی صحت که در امر ارائهء پاسخ به مشمشه یک نقش کَلیدی را ایفا می کند، اصرار می ورزند. ما نیز از بذل کار و زحمات چشمگیرو مفرط قوای حفظ صلح در شرایط صعب و دشوار استقبال و تمجید می نماییم.

وضع یک قطعنامه ای هرگز بذات خود یک هدف نیست. اکنون این قطعنامه باید تعمیل گردد. جمهوری فرانسه و جمهوری تونس جهت تأمین آن، کاملاً بسیج خواهند بود، آنچنانیکه فردا وزرأی مان حین جلسه عام شورای امنیت درمورد امراض واگیر و امنیت که از سوی مقام رهبری جمهوری فِدِرال آلمان در رأس شورای امنیت انسجام و انتظام می یابد، آن را مجدداً تأیید خواهند نمود. بروز نمودن متوالی بذل تلاش های سازمان ملل متحد در قبال مقابله با مرض واگیر در کشورهای درگیر شرایط و حالات منازعهء مسلحانه یا متضرر و سردچار با بحران های بشردوستانه از جانب منشی عمومی در شورای امنیت این سازمان جهانی، در زمینه امر عمده بشمار خواهد آمد.

تصویب قطعنامه فوق الذکر نیز حائز اهمیت بزرگ نمادین است، به عبارت دیگر به اثابت می رساند که در صورت موجودیت یک ارادهء سیاسی، اعضای شورای امنیت قادر به گذشت و تسلط بر اختلافات دیدگاه های شان، هبهء اولویت به منافع جامعهء بین المللی و صدور یک پیام وحدت استند.

از این نظر، قطعنامه متذکره باید به عنوان یک اعتقاد و ایمان مجدد به دیپلوماسی و چند جانبه گرایی تلقی گردد."

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/L-adoption-d-une-resolution-du-Conseil-de-securite-sur-la-pandemie-de-COVID-19

تاریخ نشر 05/07/2020

قسمت بالایی صفحه