وضع و تصویب یک قطعنامه ای درمورد محافظت از ابحار عمیق و دور از ساحل – خبرنامهء مطبوعاتی مشترک

بروز یکشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی برابر با ۳ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۷۲/۲۴۹ را درمورد تحفظ تنوع حیات بحری و بهره برداری پایدار از آن ماسوای قوانین قضایی ملی، وضع و تصویب کرد.

JPEG

آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و نیکولا هولو، وزیر انتقال زیست محیطی و منسجم و یکپارچه جمهوری فرانسه از وضع و تصویب قطعنامه متذکره استقبال و ستایش نمودند. قطعنامه شماره ۷۲/۲۴۹ ملل متحد نتیجه و ثمره ده سال بذل کار و زحمات جامعه بین الملل در راستای تحفظ ابحار ژرف و دور از ساحل است، و درچوکات پیگیری تعهدات جهانی ای که در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) در قبال محافظت از ماحول و فضای بحری اتخاذ گردید، صورت می پذیرد.

قطعنامه متذکره سر از سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) باب مذاکرات را جهت وضع و تصویب سریع یک توافقنامه بین المللی در راستای تأمین حفظ و بهره برداری پایدار از تنوع زیست بحری در آبهای بین المللی خواهد گشود. توافقنامه یادشده بایست خاصتاً زمینهء ایجاد ساحات بحری تحت محافظت واقع ابحار عمیق و دور از ساحل، انجام مطالعات تأثیرات بالای فعالیت ها در ساحه متذکره، تطبیق یک نظم تشریک مزایایی وابسته به منابع جنِتیکی بحری فرا قوانین قضایی ملی، و تقویهء ظرفیت های ممالک جنوب را فراهم کند.

JPEG

اتخاذ این تصمیم گواه شناخت و درکی است از ضرورت به شمردن اقیانوس ها چون محیط شکننده و آسیب پذیری ای که محافظت اش مربوط به مسئولیت همگان گردیده و مستلزم تصویب قواعد سختگیرانه و الزامی بر همه می باشد. تدابیر فوق الذکر باید بخصوص فُرصت دهد تا اقیانوس به نقش تنظیم کننده اقلیم جهانی اش تدوام بخشد. اجرای تدابیر مذکور نیز باید ضامن مدیریت بیشتر پایدار منابع کثیری که اقیانوس ها عرضه می کند، باشد.

جمهوری فرانسه امر محافظت از تنوع حیات واقع ابحار عمیق و دور از ساحل را مبدل به یک اولویت سیاست خارجی اش کرده است، و کشور مذکور آن را علی الخصوص در چوکات مذاکرات توافقات بین المللی ارتقا می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/adoption-d-une-resolution-pour-la-protection-de-la-haute-mer-communique-de

تاریخ نشر 16/01/2018

قسمت بالایی صفحه