وضعیت حقوق بشر در جمهوری قرغیزستان

جمهوری فرانسه از تأیید و تصویب منشور حقوق اشخاص معیوب و معلول، و گزینش و وضع یک قانون مجازات خشونت های خانوادگی را از سوی جمهوری قرغیزستان استقبال و تمجید می کند. علی الرغم این اقدام نیکو و نوید بخش، وضعیت حقوق بشر در جمهوری قرغیزستان هنوزهم نگران کننده است.

جمهوری فرانسه به جمهوری قرغیزستان موارد آتی را توصیه و گوشزد می کند :

۱)- تأمین نمایندگی افراد متعلق به اقلیت های قومی در تشکیلات حکومتی ؛

۲)- نظارت بر رعایت قانون "محافظت از فعالیت های مسلکی خبرنگاران" و تضمین امنیت خبرنگاران ؛

۳)- تشدید مبارزه علیه خشونت های خانواگی و جنسی بر زنان و دختران، علی الخصوص مبارزه علیه اختطاف زنان متأهل، ازدواج های اجباری و ازدواج های دینی اطفال ؛

۴)- تضمین شرایط بازداشت در مطابقت با منشور علیه زجر و شکنجه ؛

۵)- ترویج و ارتقای حقوق اطفال با مبارزه علیه ترک نظام تعلیمی (معارف)، و تنظیم و تنسیق دروس و تعلیماتی که از سوی نهادهای خصوصی عرضه می گردد ؛

۶)- وضع و تصویب قانونی که زمینهء نکوهش تبعیضاتی مبتنی بر سمت و سودهی جنسی را فراهم می کند ؛

۷)- تأیید و تصویب منشور بین المللی علیه مفقود شدن های اجباری.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Situation-des-droits-humains-au-Kirghizistan

تاریخ نشر 13/02/2020

قسمت بالایی صفحه