وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از جانب وزیر داخله فرانسه بحضور پذیرفته شد [fr]

بتاریخ 17 دسامبر 2015 (26 قوس 1394)، آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان از سوی آقای برنارد کازنوف در"میدان بووو"- پاریس بحضور پذیرفته شد.

فرانسه و افغانستان تعداد زیاد تعاملات مشترک دارند، بخصوص در زمینهء مبارزه با دهشت افگنی و معضل پناهجویی.

اتحادیهء اروپا برای پیشبرد عملکرد هماهنگ در مقابل چالشی که فعلاً مسئله پناهجویی خلق کرده است، خودرا منسجم می سازد. در این چوکات، وزیر داخله فرانسه به آقای عالمی بلخی از توجهی که به شرایط خاص پناهجویان افغان مبذول می گردد، اطمینان خاطر داد. هر درخواست پناهندگی مورد مطالعه و بررسی انفرادی قرار می گیرد و در نتیجه ، آنانیکه مستحق مستفید شدن از مقررات پناهندگی باشند، قبول می شوند. مابقی مهاجرین واجب اقامت در فرانسه نبوده و طی گفتگوی ذوات فوق الذکر، بدینگونه موقف افغان های که بطور غیر قانونی در فرانسه زندگی می کنند مشخصاً مطمح بحث واقع شد.

JPEG

در اثر تقاضای هر دو وزیر نامبرده، ادارات فرانسه و افغانستان جهت عمیق ساختن اموری تعهد شده و در حال تطبیق، در آینده باهم نشست خواهند داشت. بدین موافقت بعمل آمد تا همکاری دوجانبه مذکور در هماهنگی با بقیه ممالک ذیدخل قضیه، خاصتاً با کشورهای عضو اتحادیهء اروپا به پیش برده شود.

بازدید وزیر مهاجرین و عودت کنندگان کشور از پاریس این زمینه را هم مساعد ساخت تا موصوف گفتگوهای بیشتر تخنیکی با ریاست عمومی امور خارجیان در فرانسه و پولیس سرحدات داشته باشد. علاوتاً، یک موعد ملاقاتی میان آقای عالمی بلخی و گروه دوستی فرانسه – افغانستان در سنا تنظیم گردیده بود.

قابل تذکار می باشد که آقای بلخی نیز در محل سوءقصدهای تاریخ 13 نوامبر (22 عقرب) در پاریس حضور بهم رسانید : http://www.ambafrance-af.org/LE-MIN...

تاریخ نشر 19/01/2016

قسمت بالایی صفحه