وزیر امور داخله کشور سفیر فرانسه را بحضور می پذیرد [fr]

بروز سه شنبه ۱۹ جولای ۲۰۱۶ میلادی مطابق به ۲۹ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه از جانب آقای تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله افغانستان بحضور پذیرفته شد.

JPEG

این گفتگو میان طرفین برای وزیر امور داخله فُرصتی فراهم ساخت تا از پشتیبانی فرانسه در قبال نیروهای پولیس افغانستان که متأسفانه هر سال در راستای مبارزه شان برای آوردن ثبات در کشور، متحمل بهایی سنگینی می شوند، اظهار امتنان و سپاس نماید.

باب همکاری امنیت داخلی یکی از فعالترین فصل های معاهدهء دوستی و همکاری میان فرانسه و افغانستان را بخصوص در عرصهء مبارزه علیه دهشت یا بر ضد قاچاق مواد مخدر، تشکیل می دهد. تمویل اخیر بودجه ای به مبلغ ۸،۱ میلیون یورو، فعالیت های آموزش دهی، کارآموزی یا مأموریت های کارشناسان ژاندارمری و پولیس فرانسه را در افغانستان تقویه می کند. قابل یادآهانی می باشد، یک دسته ای از ۵ افسر ژاندارمری و پولیس که خاصتاً مسئول پیشبرد رویکارهای مذکور اند، بخش امنیت داخلی (اس.اس.ای.) را تشکیل می دهد.

وزیر امور داخله به ویژه مسئلهء حمایت فرانسه از ژاندارمری افغان (پولیس ملی نظم عامه افغانستان) را خاطر نشان نمود و با سفیر فرانسه به توافق رسید، تا ذوات فوق الذکر جهت آمادگی مرحله بعدی پروژه های همکاری، در تطابق هر چه نزدیکتر با احتیاجات پولیس افغان، به اسرع وقت دیدار دوجانبه بعمل آورند.

JPEG

محترم جاهد، وزیر امور داخله متعاقباً مدال افتخار پولیس افغانستان را، در حضورداشت جنرال زمری فرمانده پولیس ملی نظم عامه، به دگروال سیلوَن لَنیِل اتاشه امنیت داخلی اعطأ نمود.

دگروال سیلوَن لَنیِل بعد از دو سال ایفای وظیفه در کنار نیروهای پولیس افغان، بزودی افغانستان را ترک خواهد کرد. ما با اغتنام از این فُرصت، ازعملکرد پرتحرک موصوف که در رأس بخش امنیت داخلی (اس.اس.ای.) بسر رسانیده است، اظهار سپاس می نماییم و به نامبرده موفقیت های مزید را آرزومندیم !

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه