وزیر امور خارجه افغانستان سفیر فرانسه را بحضور پذیرفت [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه اخیراً از جانب آقای صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان بحضور پذیرفته شد.

JPEG

وزیر امور خارجه افغانستان طی این گفتگو از پشتیبانی پیگیر و مجدد فرانسه از افغانستان ابراز سپاس و امنتان نموده و از گشایش زمینه ها و فُرصت ها بواسطهء همکاری دوجانبه ما در راستای انکشاف، اظهار رضایت کرد. آقای ربانی با انجام ارزیابی مثبت از اولین مرحلهء دور پنجساله معاهدهء دوستی و همکاری منعقده سال ۲۰۱۲ میان افغانستان و فرانسه، علاقه مندی اکید خویش را نیز در قبال مذاکرات قریب الوقوع دوجانبه که باید برنامهء پلان پنجساله آینده معاهده متذکره را از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ ترتیب دهد، ابراز داشت.

JPEG

وزیر امور خارجه افغانستان در عکس العمل با سوءقصدهای دهشت افگنانه ای که اخیراً مملکت ما را سوگوار و حزین گردانید، بر همبستگی افغانستان با فرانسه مجدداً تأکید ورزید ؛ موصوف در عین زمان خاطر نشان ساخت که بدبختانه آفت و مصبیت دهشت افگنی بیشتر و اکثراً دامنگیر سرزمین خودش شده است.

هر دو مخاطبین، مسائل سیاسی و منطقوی را نیز مورد بحث قرار داده و ضمن این گفتمان در مورد روندهای احتمالی گفتگو با گروه های شورشی و ادغام اقتصادی افغانستان در ماحول و محیط منطقوی اش، همسویی بزرگ دیدگاه میان فرانسه و افغانستان هویدا گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه