وزیر امور خارجه افغانستان سفیر فرانسه را جهت وداع بحضور می پذیرد [fr]

آقای صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان، درچوکات انجام ملاقات های تودیعی سفیر فرانسه قبل از ترک قریب الوقوع کشور، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه را بحضور خویش پذیرفت.

سفیر فرانسه مقیم افغانستان بتاریخ ۳ می ۲۰۱۶ (۱۴ ثور ۱۳۹۵) بحضور آقای ربانی وزیر امور خارجه کشور شرفیاب گردید. هدف اصلی از این ملاقات تقدیم مراتب بدرود بود، زیرا سفیر فرانسه به وظایف محوله خویش بعد از سه سال حضورداشت بزودی خاتمه می بخشد.

JPEG

طی گفتگوی ذوات فوق الذکر، دورنماهای صلح و آشتی، همکاری منطقوی و معضلات پناهجویی مطمح بحث و تبادل نظر شان قرار گرفت.

دربابت آنچه مربوط به روابط دوجانبه مندرج در محتوای معاهدهء دوستی و همکاری مملکتین منعقدهء سال ۲۰۱۲ می شود، باید اینجا یادآهانی بعمل آورد که گشایش فاز دوم شفاخانه طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) انقریب یک گامی مهمی شمرده خواهد شد. این شفاخانه ثمره ای است از همکاری تنگاتنگ میان حکومت های فرانسه و افغانستان، بنیاد انکشافی آغا خان و انجمن فرانسوی "زنجیر امید".

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه