وزرأی امور خارجه و اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در راستای توسعهء فرهنگ بسطح بین الملل بسیج گردیدند - (۳۰ آگست ۲۰۱۹ / ۸ سنبله ۱۳۹۸)

بمناسبت برگزاری کنفرانس مورخ ۱۱ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۲۲ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) سفرأی جمهوری فرانسه، و به ادامهء امور محولهء کُمیته راهبردی برای صادرات صنایع فرهنگی و خلاق – (آی.سی.سی.)، آقایان ژان-ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و فرانک ایستِر، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه بروز پنجشنبه ۲۹ آگست ۲۰۱۹ میلادی (۷ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی) راهکار راهبردی حمایت از صنایع فرهنگی و خلاق – (آی.سی.سی.) را حین اجلاس مقطع تحت عنوان "دیپلوماسی بخدمت صنایع فرهنگی و خلاق" ارائه و معرفی نمودند.

PNG

وزیر اروپا و امور خارجه کشور درحالیکه رئیس جمهوری فرانسه تدویر شوراهای عمومی صنایع فرهنگی و خلاق، و ایجاد یک کُمیتهء راهبردی شقوق صنایع فرهنگی و خلاق – (آی.سی.سی.) را طی فصل خزان سال جاری میلادی اعلام نمود، جزم عزم اش را به "گذار از مرحلهء سرنوشت ساز در بسیج وزارت اروپا و امور خارجه – "کیِ دورسیِ" کشور جهت صادرات صنایع فرهنگی" مجدداً ابراز داشته و تأیید نمود. موصوف بدین منوال ۳۷ تن از سفرأی جمهوری فرانسه را به تطبیق یک "مأموریت مقدم آی.سی.سی." موظف ساخت، - بشمول کشورهای مقیمی که در ارتباط و تماس با وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه و نمایندگان رشته های حرفوی ای برخوردار از توانمندی بالقوه توسعه و صادرات برای صنایع فرهنگی و خلاق – (آی.سی.سی.) شناسایی و مشخص می گردد. سفرأی جمهوری فرانسه اعم از سفرأی اناث و ذکور باید یک راهکار عملکرد را درقبال انکشاف صنایع فرهنگی و خلاق – (آی.سی.سی.) تا آخر سال جاری میلادی به وزرأی فوق الذکر بسپارند.

JPEG

وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور اهمیت روزافزون وزن اقتصادی صنایع فرهنگی و خلاق – (آی.سی.سی.) را که علمبردار پیشگام خلاقیت و بدعت فرانسوی در سرتاسر جهان است، تذکار داد : "ما باید بسیج مان را جهت پشتیبانی و همگامی با ساختار این رشته، و از ورای این رشته در راستای حمایت از هنرمندان و خلاقان مان وسعت دهیم". اکنون صنایع فرهنگی و خلاق – (آی.سی.سی.) یک تعامل عمده ای در رقابت، جذابیت و رُشد اقتصادی فرانسه محسوب می گردد. صنایع مزبور با اشتراک در پخش و نشر فرهنگ، کارشناسی، الگوی فرهنگی و لسان مان، یکی از ابزار اصلی نفوذ در جهان نیز بشمار می آید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2019/article/jean-yves-le-drian-et-franck-riester-mobilises-pour-la-culture-a-l

تاریخ نشر 09/09/2019

قسمت بالایی صفحه