وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه – ایجاد یک انجمن جدید زیرنام "دیپلوماسی منسجم و یکپارچه" (۲۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۶ ثور ۱۳۹۶)

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه با ظهور و موجودیت یک انجمن جدیدی بنام "دیپلوماسی منسجم و یکپارچه" غنامندی یافت.

JPEG

این انجمن مطابق به قانون اول جولای ۱۹۰۱ از سوی منسوبین و کارمندان وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه (کیِ دورسیِ) که مربوط می شوند به تمام سطوح و درجه بندی های اداری این وزارت، تأسیس گردید. هدف این انجمنی بنام "دیپلوماسی منسجم و یکپارچه" ایجاد تحرک، ارتقا و پیش برد رویکارها بنفع اطفال و زنان درعرصه های تعلیم و تربیه، سرپرستی یا قیمومیت و صحت در داخل فرانسه و خارج از کشور است.

انجمن "دیپلوماسی منسجم و یکپارچه" در هفته واقع بین تاریخ ۱۹ - ۲۵ جون ۲۰۱۷ (از ۲۹ جوزا تا ۴ سرطان ۱۳۹۶) "روز دیپلوماسی منسجم و یکپارچه" را در تمام مقامات شریک و همکار راه اندازی خواهد نمود، و بدین منوال ارزش های بشر دوستی و تعهدات مدنی منسوبین وزارت مذکور را هویدا خواهد گردانید.

اکنون وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه دارای ۱۷ انجمن بوده و این امر بیانگر جوش و تحرک باشگاهی کارمندان اش است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement-international-creation-de

تاریخ نشر 27/04/2017

قسمت بالایی صفحه