وزارت امور خارجه فرانسه (کیِ دورسیِ) – "فرانسه در جنوب داخل اقدام می شود" (۵ نوامبر ۲۰۱۶ / ۱۵ عقرب ۱۳۹۵)

وزارت امور خارجه و انکشاف بین لمللی فرانسه، عصر یوم دوشنبه ۷ نوامبر (۱۷ عقرب) بعد از ساعت ۵ عصر، از دومین دور اجلاس تحت عنوان "فرانسه در جنوب داخل اقدام می شود" پذیرایی بعمل آورد.

این ابتکار در اثر تقاضای رئیس جمهور به ادامه ساحه کاری مربوط به اقدام فرانسه در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) آغاز گردید.

دومین دور اجلاس بنام "فرانسه در جنوب داخل اقدام می شود" از جانب آقایان پاتریک کانر و آندرهِ والینی گردانندگی شده و به رویکارهای ابتکاری، پایدار و حاوی امور مفید اجتماعی که بواسطهء کارفرمایان، موسسات یا بنیادهای کشورهای جنوب پیاده گردیده و برموضوعات انکشاف مستمر، معارف، فرهنگ، زراعت، اقلیم، دسترسی به شغل، صحت و شهروندی تمرکز داشته باشد، پاداش داد.

رئیس جمهور فرانسه جهت اعطأی جوایز به برندگان به وزارت امور خارجه یا "کیِ دورسیِ" تشریف آورده و در ختم این رویداد سخنرانی نمود.
آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی و آقای پاتریک کانر، وزیر شهر، جوانان و ورزش حین مراسم بیاناتی ایراد نموده و قبل از آن یک گفتمانی تحت عنوان "ابتکار اجتماعی، یک ماجرایی جمعی، جهانی و متعهد !» که اعضای هیئت منصفه، کارفرمایان، فعالان کلیدی انکشاف در افریقا و همچنان بلیک بَسی، هنرمند کامِرونی را گردهم آورد، دایر گردید.

برچسب "فرانسه در جنوب داخل اقدام می شود" برای برندگان جوایز مذکور یک ضمانت قابل اعتبار و مشاهده، یک هرم برای رُشد سریع شان، یک حمایت مالی، یک اتکای دولت و نیز یک همراهی و همگامی بجا و مناسب محسوب می گردد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/autres-evenements-et-actualites-2016-sur-le-theme-du-developpement/article/quai-d-orsay-la-france-s-engage-au-sud-05-11-16

تاریخ نشر 08/11/2016

قسمت بالایی صفحه