وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" – اعلامیهء معاون سخنگو – پیمان نیروهای هسته ای میان بُرد (اف.ان.آی.) – (۲ آگست ۲۰۱۹ / ۱۱ اسد ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه از اینکه هیچ کدام راه حلی جهت حفظ پیمان نیروهای هسته ای میان بُرد - (اف.ان.آی.) حصول نگردید، و فِدِراسیون روسیه بنوبهء خویش نه به تقاضای های توضیحی و نه هم به مطالبات مکرر سال پار درقبال تعمیم درمطابقت با پیمان مذکور پاسخ داد، اظهار تأسف و تلهف می کند.

پیمان نیروهای هسته ای میان بُرد – (اف.ان.آی.) یک رُکن محوری نظم امنیت اروپایی و ثبات راهبردی در قارهء اروپا را تشکیل می داد. ختم این پیمان، خطرات بروز بی ثباتی را در قارهء اروپا افزایش داده و باعث تضعیف ساختار بین المللی کنترول تسلیحات می گردد.

جمهوری فرانسه تعهداش را در راستای کنترول تسلیحات و خلع واقعی و قابل بازرسی سلاح هسته ای مبتنی بر حق مجدداً تأیید کرده، و فِدِراسیون روسیه و ایالات متحده امریکا را به تمدید پیمانی مسمأ به "نیو ستارت" – (آغاز مجدد) درمورد زرادخانه های هسته ای شان فراتر از سال ۲۰۲۱ میلادی (سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) و به انجام مذاکره جهت عقد یک معاهده جانشین تشویق و ترغیب می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/actualites/actualites-et-evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation-5181/evenements-lies-a-la-non-proliferation/article/quai-d-orsay-declaration-du-porte-parole-adjoint-traite-sur-les-forces

تاریخ نشر 07/08/2019

قسمت بالایی صفحه