وزارت امور خارجه فرانسه سوءقصد تروریستی علیه ریاست عمومی پولیس نظم عامه را محکوم می کند. [fr]

سخنگوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در نشست مطبوعاتی یوم سه شنبه ۲ فبروری ۲۰۱۶ مطابق به ۱۳ دلو ۱۳۹۴، ابلاغیه ذیل را پخش نمود :

افغانستان – سوءقصد علیه پایگاه عمومی پولیس در کابل ( اول فبروری ۲۰۱۶ - ۱۲ دلو ۱۳۹۴)

-  فرانسه سوءقصد اول فبروری در کابل علیه پایگاه عمومی پولیس ملی نظم عامه افغانستان را که منجر به کشته شدن تعداد کثیری افغان ها و زخم برداشتن ده ها تن دیگر گردید، نکوهش می کند.

-  مراتب تسلیت خودرا به وابستگان قربانیان ابراز می داریم و به افغانستان از همبستگی خود در مبارزه علیه دهشت افگنی اطمینان می دهیم.

-  ریاست عمومی پولیس نظم عامه که واحد نخبهء قوه پولیس افغانستان می باشد، یک عنصر اساسی دستگاه امنیتی افغانستان را تشکیل می دهد. فرانسه از بدو تأسیس نهاد مذکور، از آن حمایت می نماید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه