وزارت امور خارجه – رویکار عصری سازی مهندسی و شکل ساختمانی ساحهء وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" (۳۰ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۰ حمل ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۳۰ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۰ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، درحضورداشت آقایان ژان – مارک ایبو و میرتو ویتار، دو مهندس برنده کانکور مهندسی، منسوبین وزارت امور خارجه کشور را دعوت به اشتراک در جلسه ارائه و معرفی رویکاری بنام "کیو.او. ۲۱" درمورد عصری سازی ساحهء وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ"، نمود.

JPEG

رویکار منتخب بخاطر موجودیت دیوارهای بزرگ شیشه ای، زمینهء ورود روشنایی طبیعی و شفافیت را فراهم خواهد ساخت، و تسلسل و زوایایی باز بیشتری را به سمت باغ مرکزی تبارز خواهد داد. اعمارت جدید با مدنظر گرفتن خاصیت های مهندسی و تخنیکی ای که به انسجام و انتظام بیشتر فضای کار سیال و آرامش و آسایش بهتر امور برای کارمندان ارجیحت می دهد، برنامه ریزی شده است.

ساخت و ساز عمارت جدید در محل وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" زمینهء ایجاد دستکم ۶۰۰ پُست شغلی تغییرپذیر، منجمله ۳۰۰ پُست شغلی اضافی (برای ادغام منسوبینی که اکنون در ساحات دیگر مصروف انجام وظایف اند)، مساعد ساختن فضأ و ماحول مشترک جدید (اتاق های آموزش و جلسات، چایخانه، کتابخانه) و بهبود پذیرایی و آمد و شد افراد در محل را فراهم خواهد کرد.

هدف از کارهای ساختمانی روی دست گرفته شده، عصری سازی وزارت امور خارجه فرانسه - "کیِ دورسیِ"، جهت مطابقت ساحه با ضروریات کنونی دیپلوماسی مان، و بهینه سازی جو وفضأ و هزینه ها است. این رویکار درچوکات یک روند جمع سازی ساحات حومهء پاریس وابسته به وزارت مذ کور صورت می پذیرد ؛ بدین منوال، آن محلات از پنج به سه محل تقلیل می یابد و محض ساحات "کیِ دورسیِ"، "کُنوانسیون" و کوورنوف" باقی می ماند.

JPEG

معهذآ، تا سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ هجری شمسی) تغییرات و دگرگونی های عمیقی در ساحهء وزارت امور خارجه فرانسه - "کیِ دورسیِ" وارد خواهد شد. رویکار نوسازی دربرگیرندهء عملیات معیاری سازی، احیأی مجدد و اعمار یک ساختمان جدید نیز است.

رویکار مهندسی و شکل ساختمانی در کارزار یک کانکور قرار گرفت و هیئت منصفه آن را آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه رهبری می نمود. دفتر مهندسی و ساختمانی آقایان ژان – مارک ایبو و میرتو ویتار بدینگونه درزمرهء چهار تن از کاندیدان نهایی آزمون برگزیده شد. در بدو امر، ۱۱۷ دوسیه نامزدی سپرده شده بود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/ministere-projet-de-modernisation-architecturale-du-site-du-quai-d-orsay-qo-21

تاریخ نشر 03/04/2018

قسمت بالایی صفحه