وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" – جلسه ای برمحور تصاویر – آقای ژان –ایوو لودریان شورای رهبری صنعت سیاحت را ریاست نمود - (۱۷ جنوری ۲۰۱۹ / ۲۷ جدی ۱۳۹۷)

اجلاس سومین شورای رهبری صنعت سیاحت بروز پنجشنبه ۱۷ جنوری ۲۰۱۹ میلادی (۲۷ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی) تحت ریاست آقایان ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر امور خارجه در مقر وزارت اروپا و امور خارجه کشور – "کیِ دورسیِ" واقع شهر پاریس برگزار گردید.

در این جلسه کاری تعداد کثیری از اعضای منتخب تشکیلات محلی، نمایندگان ارشد ادارات، مسلکیان صنعت سیاحت و انجمن های حرفوی اشتراک ورزیدند.

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه آمار آمد و شُد سیاحین بین المللی را در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) مورد بحث و مداقه قرار داد. متعاقباً، شورای مذکور مسائلی مربوط به مشاهدهء آمار و ارقام، آموزش و پرورش و سیاحت دوامدار را مطرح ساخت، و اولین ارزیابی فعالیت های "انجِنیری سیاحت فرانسه" را انجام داد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/salle-de-presse/communiques-techniques/article/quai-d-orsay-tour-images-jean-yves-le-drian-presidera-le-conseil-de-pilotage-du

تاریخ نشر 23/01/2019

قسمت بالایی صفحه