وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" یک نمایشگاهی تحت عنوان "اتحادیه(های) اروپا، سفرأی فردای قارهء اروپا" را برگزار می کند.

قارهء اروپا ۶۰ سال بعد از عقد معاهدات روم، باید با چالش های سیاسی عدیده ای دست و پنجه نرم کند. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با تدویر یک نمایشگاهی از عکس ها و تصاویر خیلی بی پیشینه تصمیم گرفت تا بعُد بشری قارهء اروپا را معرفی کند.

PNG

نمایشگاه یادشده چهره های ازواجی از شهروندان وابسته به ممالک مختلف قارهء اروپا را ارائه می کند و صحنه های زندگی یومیهء خانواده های دو ملیتی را که بر غنامندی این خون شریکی و پیوندهای بین الفرهنگی شهادت می دهد، برازنده می سازد.

- سر از تاریخ ۶ جولای تا آخر ماه آگست ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۵ سرطان الی ۱۰ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی)، ازاین نمایشگاه در قلب ایستگاه مونتپارناس بازدید بعمل آورده می توانید.

یک نقش دیواری عظیم

نمایشگاه مذکور درچوکات یک برنامه مشارکت میان وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و شرکت عامه شبکهء خطوط آهن زیرزمینی پاریس، زندگی ۲۲ خانواده را بروی یک نقش دیواری بطول ۱۳۵ متر ترسیم کرده و به معرض دید مردم و علاقه مندان قرار می دهد، و این نقش سترگ و طویل در دهلیز ایست اتصالات مونتپارناس نصب شده است.

JPEG

آقای فریدِریک مور، از ۳۲ سال بدینسو عکاس در وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، قارهء اروپا و سرزمین فرانسه را جهت انجام ملاقات و دید و وادیدها با خانواده های دو ملیتی ای که والدین شان درچهارچوب برنامهء "اِراسموس"ضمن یک اقامت تحصیلی در خارج باهم شناخت حاصل نموده اند، درنوردید. آقای مور از سوی هر یکی از این خانواده های میزبان مورد پذیرایی و استقبال گرم قرار گرفت، و بدین ترتیب عکاس ما در وزارت امور خارجه موفق به شریک و ماندگار ساختن لحظات مختلف زندگی شان گردید.

امسال فضای گرافیک نمایشگاه خیلی اروپایی بوده و مولد اتحاد ستاره های پرچم اروپا و گنبد آسمانی می باشد. شایقین علم ستاره شناسی، شاید مجمع الستاره های صورت فلکی ثور را که مکتوم است میان خطوط ای که این نسل های "اِراسموس" را باهم متحد می سازد، دریابند ؛ این مجمع الستاره ها اشاره ای است به اسطوره اروپا. (...)

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/exposition-union-s-europeennes-ambassadeurs-de-l-europe-de-demain-realisee-par

تاریخ نشر 10/07/2017

قسمت بالایی صفحه