وانواتو – امداد فرانسه بعد از عبور طوفان بحری"دونا" (۱۰ می ۲۰۱۷ / ۲۰ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه همبستگی خویش را با جمهوری وانواتو که طی روزهای اخیر با طوفان بحری"دونا" مواجه گردید، اظهار می دارد. طوفان بحری"دونا" موجب خسارات مالی هنگفتی در بخش های ساختمان و زراعت شد.

ما نیز مراتب همبستگی و تأثر مان را به هموطنان ما مقیم در کالِدونی جدید که از این طوفان بحری متضرر گردیده اند، تقدیم می داریم.

یک کمک عاجل بمنظور تمویل عملیات نظارت هوایی، کشف و ارزیابی، و همچنان جهت تأمین حمل و نقل هوایی امداد بشردوستانه وضع و مرعی الاجرا گردید.

عملکرد ما آنطوریکه "توافقات فرانز" (فرانسه – استرالیا – زئلاند جدید) در صورت وقوع آفات طبیعی، یک چوکات هماهنگی منطقوی را در ساحهء پاسیفیک جنوبی پیش بینی کرده و مشخص ساخته است، در همکاری و هماهنگی با کشورهای استرالیا و زئلاند جدید انجام می یابد

فرانسه از تطبیق هر نوع کار و برنامه ای جهت مبارزه با اثرات بی نظمی های اقلیمی دریغ نورزیده و آن را پیگیری خواهد کرد. فرانسه همیشه درکنار مقامات جزایر و دولی مطلق محاط به آب و ابحار که نخستین قربانیان اینگونه حوادث طبیعی اند، قرار خواهد داشت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vanuatu/evenements/article/vanuatu-aide-francaise-apres-le-passage-du-cyclone-donna-10-05-17

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه