وانف : دعوت به نمایشگاهء "فقط زنان افغان"، (از تاریخ 12 الی 28 اکتوبر 2015 / از 20 میزان تا 6 عقرب 1394) [fr]

وانف : دعوت به نمایشگاه عکاسی تحت نام "فقط زنان افغان"، از 12 الی 28 اکتوبر 2015 (مطابق به 20 میزان تا 6 عقرب 1394)، "فضای ژینهِ" به نشانی، 110 جادهء ویکتورهوگو 92170 وانف، رِیل شهری 13، مالاکوف – پلاتو دو وانف، بس های 89 و 58، از سوی مسئولین ښاروالی وانف و با همکاری انجمن "افغانستان آزاد"

دعوتنامه
برنارد گودوشو ښاروال وانف و مشاور منطقه ای جزیرهء فرانسه، والری ویگنو معاون ښاروال در امور فرهنگ و ارتباطات و فرانسواز سَمپِر، معاون ښاروال در بخش فعالیت های موَسسات، پیوند شهرها و تطبیق برنامه های پویا، با مسرت از شما دعوت بعمل می آورند تا در افتتاح نمایشگاهء "فقط زنان افغان" (تصاویری از حالات و چهره های زنان)، بساعت شش و نیم شام یوم دوشنبه 12 اکتوبر 2015 (20 میزان 1394)، در"فضای ژینهِ" وانف تشریف آورده ممنون سازید.
آدرس : 110 جادهء ویکتورهوگو 92170 وانف، رِیل شهری 13، مالاکوف – پلاتو دو وانف، بس های 89 و 58، تیلفون شماره : 0145299750

JPEG
JPEG JPEG

PDF - 1.3 Mb
(PDF - 1.3 Mb)

وانف – دعوت – نمایشگاهء "فقط زنان افغان"

تاریخ نشر 19/10/2015

قسمت بالایی صفحه