هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان یا "دافا" و بخش تعلیم، ساینس و فرهنگ سازمان ملل متحد یا "یونسکو"، جهت معرفی و تجلی میراث تاریخی افغانستان، تفاهمنامهء مشارکت را عقد نمودند. [fr]

JPEG

یک تفاهمنامه ای در چوکات شراکت دو ساختار فرهنگی مربوط به میراث باستانی و تاریخی افغانستان با ارتباط به صنعت استخراج معادن، در سفارت ما با حضورداشت جلالتمآب آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان، میان آقایان پاولو فونتانی رئیس و نمایندهء دفتر بخش تعلیم، ساینس و فرهنگ سازمان ملل متحد یا "یونسکو" در کابل و جولیو بندزو سرمینتو رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان یا "دافا" عقد گردید.

این توافقنامهءمشارکت که از سوی بانک جهانی تمویل شده و از پشتیبانی وزارت صنایع و پترولیم و همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور برخوردار بوده، درنظر دارد تا بخصوص یک تحقیقی را در زمینهء باستانشناسی در دو محل سرشار از مواد معدنی واقع در ولایات مختلف افغانستان راه اندازی نماید.

هدف از پروژهء باستانی مذکور، درک و تفهم صحیح و انکشاف ظرفیت های نهادهای دولتی، شیوهء کاربرد منظم و اصولی، تخنیکی و بشری در متوسط و طویل المدت، جهت پیاده نمودن یک راهبرد نجات و تحفظ میراث باستانی و فرهنگی افغانستان در داخل ساحات بهره برداری از معادن می باشد. استفاده صنعتی از معادن برای انکشاف کشور حائز اهمیت الزامی بوده، اما باید موازیاً مورد مطالعه و تدقیق در بابت تاَثیرات استخراج معدن بالای محیط زیست نزدیک وماحول آن نیز قرار گیرد.

کارمشترک فوق الذکرهیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان یا "دافا" و بخش تعلیم، ساینس و فرهنگ سازمان ملل متحد یا "یونسکو"، همچنان دربرگیرندهء تدوین یک سلسله برنامه های آموزشی به منظور تقویت ظرفیت های بشری کارمندان مسلکی جوان افغانستان می باشد. هدف از این برنامهءباستانی، بهبودِ قابلیت و توانمندی کارکنان در بخش تشبثات، ارزیابی باستانی، حفاظت آثار تاریخی در خود منطقه، مدیریت بازمانده ها یا آبدات تاریخی و بالاخره در دراز مدت، نائل آمدن نیز به "باستانشناسی وقایوی" است.

تاریخ نشر 10/05/2015

قسمت بالایی صفحه