هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان، (DAFA) و بنیاد آغا خان برای فرهنگ، (AKTC) جهت مطالعه و پخش میراث تاریخی افغانستان با هم شریک می شوند. [fr]

JPEG

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA) و بنیاد آغا خان برای فرهنگ (AKTC)، در حضور آقای جولیو بندوزو سَرمینتو، رئیس "دافا" و آقای اجمل میوندی، رئیس "ایِ.کیِ.تیِ.سیِ" موافقتنامهء مشارکت جهت توسعهء تحقیقات مشترک بر آبدات تاریخی را در کابل بتازگی امضاَ نمودند.

هدف عمده این توافقنامهء دوجانبه، آموزشِ محصلین جوان و محققین افغان در بخش تخنیک های باستانشناسی می باشد. موافقتنامه متذکره، زمینهء احیاء مجدد، ترمیم و حفظ میراث تاریخی افغانستان را نیز مساعد می سازد. این گامِ فرهنگی که از سوی ریاست جمهوری حمایت می شود، در آینده با نشر و چاپ نتایج تحقیقات مشترک هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان و بنیاد آغا خان برای فرهنگ، تکامل خواهد پذیرفت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه