هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان [fr]

Le site de Cheshm-e-Shafa de Bactres
Dégagement de blocs sculptés à Bactres
Mes Ainak sous la neige
Stupa à Mes Ainak
Vue aérienne d'un monastère à Mes Ainak

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان در سال 1922 بنابر تقاضای دولت افغانستان به منظور راه اندازی تحقیقات باستانشناسی در افغانستان ایجاد گردید. در جریان سال های جنگ دوم جهانی کار این هیئت متوقف گردید تا اینکه بعد از سالهای 1946-47 از سر گرفته شد ولی در سال 1982 این هیئت توسط دولت افغانستان که طرفدار شوروی سابق بود بسته شد. در سال 2002، طی توافق با مقامات افغانی، وزارت امور خارجه فرانسه و اروپا تصمیم گرفت تا فعالیتهای هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان دوباره آغاز گردند. این هیئت به حیث 27 مین انستیتوت تحقیقاتی فرانسوی در خارج از فرانسه شناخته شد. موضوع از سرگیری فعالیتها از طریق عقد پروتوکول توافق بالای همکاری فرانسه با افغانستان در بخش آثار باستانی و مهندسی به تاریخ 16 فبروری سال 2004 استحکام بخشیده شد. هیئت باستانشناسی فرانسه امروز ده ها پروژه را در سرتاسر افغانستان رهبری مینماید : اکتشافات و سهمگیری در تهیه نقشه باستانشناسی افغانستان، حفریات باستانشناسی در بلخ و بامیان، حمایت از حفریات حفظ آثار در مس عینک، حفاظت از مسجد حاجی پیاده در ولایت بلخ، بازسازی انستیتوت باستانشناسی در کابل، آماده ساختن نشریات باستانشناسی، آموزش افراد مسلکی بخش آثار تاریخی افغانستان، همکاری با موزیم ملی کابل و دیپارتمنت باستانشناسی پوهنتون کابل وغیره. از طرف دیگر هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان دارای یک کتابخانه استثنایی حاوی 10000 اثر و 3000 نشریه راجع به باستانشناسی و تاریخ منطقه میباشد. این کتابخانه به روی محققان و محصلین باز میباشد.
تماس : فیلیپ مارکیس (رئیس) marquis.dafa@hotmail.fr و نیکولا انجل (مسوول ماموریت) engel.dafa@hotmail.fr
برای معلومات بیشتر شما میتوانید به صفحه انترنیتی ما مراجعه نمائید : http://www.dafa.org.af/

تاریخ نشر 05/11/2013

قسمت بالایی صفحه