هنگری – پوهنتون اروپای مرکزی – ابلاغیهء هَرلِم دِزیر (۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۷ حمل ۱۳۹۶)

من ازعواقب احتمالی تعدیل قانون تحصیلات عالی که از سوی مقامات ذیصلاح هنگری درمورد بقا و تداوم فعالیت های پوهنتون اروپای مرکزی تصویب گردیده است، نگران استم.

JPEG

عملاً، این نهاد از بیشتر از ۲۵ سال بدینسو در همکاری با تمام حلقات تحقیقاتی و تحصیلات عالی اروپا در شهر بوداپِست فعالیت دارد و امروز از دستکم ۵۰۰ ۱ محصل و تعداد کثیری از اساتید جهان، بشمول محصلین و اساتید فرانسوی پذیرایی می کند.

فرانسه می خواهد تا ادامهء فعالیت های تعلیمی و علمی پوهنتون اروپای مرکزی دوباره زیر سوال قرار نگیرد و این کشور مراقب و مواظب تحول اوضاع است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/hongrie/evenements/article/hongrie-universite-d-europe-centrale-declaration-de-harlem-desir-06-04-17

تاریخ نشر 09/04/2017

قسمت بالایی صفحه