هنر آشپزی – کنفرانس مطبوعاتی "گوو دو فرانس"-"طعم فرانسه" (۷ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۷ حوت ۱۳۹۵)

"گوو دو فرانس"یا "طعم فرانسه" گرامیداشت از شور و خلاقیت پخت و پز فرانسوی، این خط اتصال میان آشپزان تمام جهان است.

JPEG

رویدادی که با آوردن یک زبان مشترک، یعنی زبان آشپزی، فرهنگ های گوناگون را به گفتمان وامی دارد.

بعد از کامیابی دور ۲۰۱۶ که در آن ۱۷۵۰ سرآشپز در ۱۵۰ کشور اشتراک ورزیدند، دور سال ۲۰۱۷ "گوو دو فرانس" یا "طعم فرانسه" از جانب آقایان ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه و الَن دوکاس سرآشپز مشهور، بروز سه شنبه ۷ مارچ ۲۰۱۷ (۱۷ حوت ۱۳۹۵) در وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه یا "کیِ دورسیِ" گشایش یافت.

JPEG

برای برگزاری این سومین دور، برنامهء "گوو دو فرانس" یا "طعم فرانسه" با اشتراک مکاتب و محصلین سراسر جهان، تحت شعار آموزش دهی در رشته های رستورانت داری، هوتل داری و صنعت سیاحت محک خواهد خورد. ۷۱ مکتب هنر پخت و پز در تمام جهان، جهت آماده ساختن غذاهای به طرز فرانسوی، در این رویداد سهیم خواهند گردید.

در پنج قاره جهان بیش از ۰۰۰ ۲ رستورانت، ۷۱ مکتب آشپزی، ۱۵۰ سفارتخانه فرانسه، جهت ارائه غذاهای مرکب از تمام شیوه ای رستورانت داری، از بخش آشپزی عالی و نخبه گرفته تا تا قهوه خانه با کیفیت، بتاریخ ۲۱ مارچ ۲۰۱۷ (۲ حمل ۱۳۹۶) بسیج خواهند شد.

JPEG

بدین منوال، در سرتاسر جهان ۰۰۰ ۲ سرآشپز برای بیش از ۰۰۰ ۲۵۰ مهمان، در یوم ۲۱ مارچ (۲ حمل) یک منیوی را که به هنر آشپزی فرانسوی ارجیحت قایل می شود، پیشکش خواهند نمود.

هر منیو غذا بیانگر پخت و پزی با استفاده اندک از روغن، بوره و نمک و معطوف به "خوردن سالم و متوازن" و حفظ محیط زیست خواهد بود. قیمت غذاها مربوط به تصمیم صاحب رستورانت بوده و هر طعام خانه مکلف است تا %۵ عواید از فروشات خودرا به یک انجمن محلی که در راستای احترام و حفظ صحت و محیط زیست تلاش می ورزد، بپردازد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/operation-gout-de-good-france/article/gastronomie-conference-de-presse-gout-de-good-france-07-03-17

تاریخ نشر 08/03/2017

قسمت بالایی صفحه