هندوستان / پاکستان – عقد یک توافقنامه ای میان هندوستان و پاکستان درمورد گشایش یک دهلیز کارتارپور (۲۴ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۲ عقرب ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه از عقد یک توافقنامه ای میان جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری هندوستان بتاریخ ۲۳ اکتوبر (اول عقرب) درمورد گشایش یک دهلیزی بمنظور تسهیل دسترسی زائرین سیک هندوستانی و بین المللی به یک محل مقدسی در کارتارپور واقع سرزمین پاکستان استقبال می کند.

این ابتکار به کاهش تنش ها و ازسرگیری گفتگوی دوجانبه میان جمهوری هندوستان و جمهوری اسلامی پاکستان موثر و ممد واقع می گردد.

ابتکار فوق الذکر موجودیت آزادی مذاهب را که جمهوری فرانسه به آن خاصتاً برای اقلیت ها عمیقاً علاقه مندی و وابستگی دارد، تحکیم می بخشد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/inde-pakistan-signature-d-un-accord-entre-l-inde-et-le-pakistan-sur-l-ouverture

تاریخ نشر 28/10/2019

قسمت بالایی صفحه