هندوستان – سفر ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه (۱۷ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۶ – ۲۸ عقرب ۱۳۹۶)

از تاریخ ۱۷ الی ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان –ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، عازم کشور هندوستان گردید. بدین منوال، موصوف با جدیت کوشید تا پیمان شراکت راهبردی مان با کشور هندوستان پیشرفت حاصل نماید، و ترتیبات و آمادگیری ها در قبال عزیمت آینده رئیس جمهوری فرانسه به این سرزمین انسجام و تنظیم یابد.

PNG

نامبرده با چندین وزیر هندوستان و همچنان با شخصیت های مربوط به دنیای کسب و کار و داد و ستد ملاقات و گفتگو نمود. آقای لودریان با مشاورین تجارت خارجی فرانسه در هندوستان نیز بحث و تبادل نظر انجام داد. مشاورین مزبور در مسیر انکشاف تبادلات و مراودات اقتصادی فرانسه – هندوستان نقش مهمی را ایفا می کنند.

کشورهای فرانسه و هندوستان که در سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ هجری شمسی) یک پیمان شراکت راهبردی را عقد کردند، یک رابطهء استوار بر اعتماد را حفظ می نمایند. این اعتماد دوجانبه با همکاری های عمیق در عرصه های دفاع، امنیت، امور ضد دهشت افگنی، نیروی هسته ای ملکی، فضایی و همچنان با تداوم روابط اقتصادی عمیق بخاطر حضورداشت چشمگیر کمپنی های فرانسوی ای که در سرزمین هند سرمایه گذاری و تولید می کنند، رقم می خورد. شرکت های فرانسوی ۰۰۰ ۳۰۰ تن را استخدام، حدوداً ۲۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده، و دستکم ۰۰۰ ۱ نمایندگی مستقر در سر تا سر سرزمین پهناور هند دارند.

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با مخاطبین خویش دورنماهای انکشاف همکاری مان را در همه عرصه های یادشده، اما خاصتاً با تمرکز بر دو موضوع آتی مطمح جر و بحث قرار داد :

- تطبیق یک راهکار شراکت برای کرهء زمین، جهت تقویهء تلاش های مشترک مان در راستای حفظ محیط زیست ؛

- انکشاف یک "شراکت بشری" جهت ازدیاد مراودات و تبادلات انسانی میان هر دو کشور مان، بخصوص تسهیل در امور آمد و شد محصلین (اکنون ۰۰۰ ۴ محصل هندی در فرانسه – با داشتن هدف برای پذیرش از ۰۰۰ ۱۰ محصل هندی تا سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی))، گردشگران (بیش از ۰۰۰ ۵۰۰ گردشگر هندی در فرانسه طی سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)) و محققین و اهل تحصیلات عالی.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان در اخیر عزیمت کاری اش، نمایشگاهی بنام "تجربه" را که به رابطهء فرانسه – هندوستان اختصاص یافته بود، افتتاح، و در شهر جیپور در مراسم آغاز کارزار سومین دور "سلام هندوستان" اشتراک ورزید. این رویداد که بین ماه های نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (عقرب/قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) و فبروری ۲۰۱۸ (دلو/حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) و در حدوداً ۳۳ شهر هندوستان رُخ می دهد، از نوآوری و خلاقیت فرانسوی در تمام عرصه ها (فرهنگ، معارف، اقتصاد) تجلیل بعمل می آورد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/deplacement-de-jean-yves-le-drian-17-19-11-17

تاریخ نشر 28/11/2017

قسمت بالایی صفحه