هندوستان – انتخابات سرتاسری (۱۱ اپریل – ۱۹ می ۲۰۱۹ / ۲۲ حمل – ۲۹ ثور ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه به تعقیب برگزاری انتخابات سرتاسری ای که نتایج آن اخیراً اعلام گردید، مراتب تبریکات و تهنیات نیک خویش را به مقامات و مردم جمهوری هندوستان تقدیم می دارد.

اشتراک خیلی پُررنگ و نیرومند رأی دهندگان، پویایی و سرزندگی بزرگترین نظام مردم سالار جهان را مشهود ساخت.

رئیس جمهوری فرانسه طی یک تماس تیلفونی با صدراعظم جمهوری هندوستان، مراتب تبریکات عمیق خویش را به مشارالیه اظهار داشت.

جمهوری فرانسه با جمهوری هندوستان دارای یک مشارکت استثنأیی است. ما امور جاری را متفقاً در راستای تأمین امنیت هر دو ملت مان، ثبات بین المللی، انکشاف پایدار و تبادلات و مراودات میان جوانان مان پیگیری خواهیم نمود.

جمهوری هندوستان می تواند از بابت دوستی بی شائبه و بی خدشه جمهوری فرانسه مطمئن باشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/inde-elections-generales-11-04-19-05-19

تاریخ نشر 27/05/2019

قسمت بالایی صفحه