هندوستان – اقلیم - توافقنامهء پاریس (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۵ میزان ۱۳۹۵)

فرانسه از ابلاغیهء ناریندرا مودی، صدراعظم هند مبنی به اراده کشور هندوستان در امر بتصویب رساندن توافقنامهء پاریس بتاریخ ۲ اکتوبر آینده (۱۱ میزان) که مصادف است به روز سالگرد تولد مهاتما گاندی ، استقبال می نماید.

تعهد هندوستان در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی، یک رکن قاطع در پیاده نمودن توافقنامهء پاریس محسوب می گردد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-inde-evenements/article/inde-climat-accord-de-paris-26-09-16

تاریخ نشر 27/09/2016

قسمت بالایی صفحه