همکاری نظامی – کارزار «ژان دارک ۲۰۱۷ » (۲۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۴ حمل ۱۳۹۶)

کارزار «ژان دارک ۲۰۱۷ » مانند سالیان گذشته، آموزش عملیاتی افسران دانش آموز قوه بحری ملی فرانسه را تأمین می کند.

JPEG

ناوگان بزرگ طیاره بردار «میسترال» و «کوربهِ» که این مأموریت را به پیش می‌برد و حامل یک قطعه نظامی بریتانوی است، از چند روزی بدینسو برای نمایش نظامی چهار ماهه در فضا و حریم بحری هند - پاسیفیک داخل شد. این امر نشان دهنده شور و تحرک در رابطهء دفاعی میان پاریس و لندن است. کشتی‌های جنگی فرانسه همانند ناوگان نیروهای بحری ممالک دیگر، تمرینات چندجانبه را به هدف توسعهء همکاری و شناخت ما از این ساحه مورد گسترش نیروی دفاعی که البته بدور از خاک فرانسه واقع بوده، ولی نه از سرزمین های ما، اجرا می کنند. انجام ایست های دریایی نیز زمینهء تحکیم بیشتر پیوندهای دفاعی را با هندوستان، سِنگاپور، ویتنام، چین، جاپان و استرالیا مساعد خواهد کرد.

JPEG

قواه مسلح ما از ورای این تمرینات و توقف ها در منطقه یا درجایی که اراضی فرانسه موقعیت دارد، از حق گشت آزادانهء بحری بهره برده و مأموریت های حفاظت، حضورداشت و همکاری بین المللی خویش را آنطوریکه در همه ساحات انجام می دهد، تأمین می نماید. این مأموریت ها بیانگر تعهد فرانسه به نظم بین‌المللی استوار بر حق، با ارتقای گفتگو و شناخت مشترک بهتر است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/article/cooperation-militaire-campagne-jeanne-d-arc-2017-24-03-17

تاریخ نشر 27/03/2017

قسمت بالایی صفحه