همکاری نظامی فرانسه با لیسه عالی حربی ښوونځی کابل [fr]

بروز دوشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۳ قوس۱۳۹۴)، مراسم معمول اختتام سال تعلیمی در لیسه عالی حربی ښوونځی کابل دایر گردید.

مراسم یادشده تحت ریاست تورن جنرال جلندرشاه بهنام، رئیس حربی پوهنتون "مارشال فهیم" و قوماندان مکاتب تعلیمی کابل، با سخنرانی های پُرشور، مملو از امید و تشویق مقامات ملکی و نظامی، خطاب به حاضرین جوان آغاز شد و این رویداد با اعطأی رسمی شهادتنامه ها به حدوداً ۵۰۰ تن از فارغ التحصیلان جدید خاتمه یافت.

JPEG

به این مناسبت، دگروال ژان – میشل مییهِ اتاشه نظامی فرانسه در کابل با تفویض شهادتنامه به یک تن از متعلمین فرانسوی زبان شایسته، بدینگونه حضور و سرمایه گذاری فرانسه را در این نهاد سابقه دار و معتبر رقم زد. واقعاً، تدریس لسان فرانسوی از سال تعلیمی ۲۰۱۳ بدینسو در هر سطحی از صنوف لیسه عالی حربی ښوونځی کابل (همطراز تدریس زبان های انگلیسی، ترکی و آلمانی) ارائه می گردد و بواسطه یک استاد ملکی مأموریت همکاری و نظامی فرانسه تطبیق می شود.

JPEG

نخستین فارغ التحصیلان نظامی فرانسوی زبان معهذآ مشمول دورهء ختم سال تعلیمی ۲۰۱۵ مرکز عالی تعلیمی حربی ښونځی کابل هستند. یک تعداد شان منطقاً باید بزودی امتحانات کانکور افسران "کوِئکیدان" را بعد از سپری نمودن سال اول در اکادمی نظامی ملی افغانستان، بگذرانند ؛ درحالیکه متباقی در طول تعلیمات مقدماتی خویش، تدریس فرانسوی را پیگیری خواهند نمود. بعداً، محصلین اخیرالذکر حین اولین تعیینات شان، از سوی مأموریت همکاری و دفاعی فرانسه جهت رهنمونی طی تمام دوران خدمات و وظیفه شان، با نظرداشت استعداد و توانمندی آنها و احتیاجات اردوی ملی افغانستان، بسوی بهترین برنامه های آموزشی در فرانسه همراهی خواهند شد.

تاریخ نشر 17/01/2016

قسمت بالایی صفحه