همکاری نظامی : اَتشه نظامی، در چوکات معاهدهً دوستی، تعهدات نظامی فرانسه را در افغانستان تاَیید نمود. [fr]

دگروال ژان – میشل مییِ اَتشه نظامی در کابل بتاریخ 02 نوامبر 2014 مطابق 11 عقرب 1393 با برید جنرال مشهودالله روشنگر مدیرعمومی تعلیم و تربیه نظامی (ریاست روابط بین المللی) وزارت دفاع ملی گفتگو کرد.
در حالیکه چند هفته ای به ختم عملیات "پامیر" باقی مانده، این دیدار فرصتی به آَتشه نظامی داد تا مخاطبین خودرا در وزارت دفاع ملی از تاَیید به تعهدات فرانسه در بخشِ همکاری نظامی، اطمینان دهد.
فرانسه در چوکات معاهدهً دوستی فرانسه – افغانستان، به همراهی اردوی ملی افغان بسوی خودکفایی بذریعه ای مآموریت های مشوره دهی، تبادلات و عملکردهای تربیویی و تعلیمی، ادامه می دهد. در سال 2014، حدودآ بیست افسر افغان کورس آموزشی را در یک مکتب فرانسوی تعقیب نمودند.

تاریخ نشر 06/11/2014

قسمت بالایی صفحه